CHOOSE_LANG

Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
 
1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége hivatkozás
1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai hivatkozás
1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőnek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) hivatkozás
1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélszolgálati munkatárs elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend hivatkozás
1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége hivatkozás


2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
 
2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege hivatkozás
2.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatfelvételi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei hivatkozás
2.4. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.6. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve hivatkozás
2.8. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.10. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.11. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A közzétételi időszakban nincs releváns adat
2.12. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista hivatkozás
2.13. A közfeladatot ellátó szerv ügyvezetőjére vonatkozó egyedi közzétételi lista hivatkozás


3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
 
3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója hivatkozás
3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve hivatkozás
3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. hivatkozás
3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi időszakban nincs releváns adat
3.5. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A közzétételi időszakban nincs releváns adat
3.6. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) A közzétételi időszakban nincs releváns adat